طراحی اسپری زعفران

۲۸ مرداد | طراحی اسپری زعفران

 

یکی از پروژه ویژه طراحی در ابتدای تابستان امسال، مربوط به شربت زعفران مصطفوی بوده است. هم اکنون طراحی اسپری زعفران شرکت مصطفوی به کانون طراحان برتر سپرده شد. به زودی از اسپری زعفران جدید این برند رونمایی می گردد.