کانی سازان اقلیم جیرفت

نام شرکت:کانی سازان اقلیم جیرفت
محصولات یا خدمات شرکت:معدن
مدیرعامل:علی محمدحسنی لر
سمت و نام تکمیل کننده فرم:علی محمدحسنی لر مدیرعامل
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت:کمتر از ۱۲ نفر