موتور بدون سوخت

نام شرکت:اختراع موتور بدون سوخت
محصولات یا خدمات شرکت:موتور بدون سوخت
مدیرعامل:جواد کاویانی راد
سمت و نام تکمیل کننده فرم:مخترع
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):Javad –  موتور بدون سوخت
تعداد پرسنل شرکت:کمتر از ۱۲ نفر