صنایع شیمیایی دمیرچی

نام شرکت:صنایع شیمیایی دمیرچی
محصولات یا خدمات شرکت:تینرفوری
مدیرعامل:جلال دمیرچی
سمت و نام تکمیل کننده فرم:مدیرعامل
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت:کمتر از ۱۲ نفر