بیستک بوم آتشین

نام شرکت:بیستک بوم آتشین
محصولات یا خدمات شرکت:تولید سوخت پاک و بسته بندی الکل صنعتی
مدیرعامل:امید جان میرزایی
سمت و نام تکمیل کننده فرم:مدیر عامل امید جان میرزایی
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):bistakboomatashin.co.ir
تعداد پرسنل شرکت:۱۳ تا ۵۰ نفر