آقای نت

نام شرکت:آقای نت
محصولات یا خدمات شرکت:فروش کامپیوتر و خدمات اینترنتی
مدیرعامل:بهزاد اقدمی
سمت و نام تکمیل کننده فرم:بهزاد اقدمی موسس
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):
تعداد پرسنل شرکت:۱۳ تا ۵۰ نفر