آرسین هامرز

نام شرکت:آرسین هامرز
محصولات یا خدمات شرکت:هوشمند سازی ساختمان و صنعتی
مدیرعامل:دکتر محسن رضوی زاده
سمت و نام تکمیل کننده فرم:کارشناس واحد تحقیق و توسعه
آدرس سایت شرکت (در صورت وجود):raymonbms.com
تعداد پرسنل شرکت:۱۳ تا ۵۰ نفر